Venujeme sa tiež konzultačnej činnosti, ktorá súvisí s voľbami a politikou. Konzultujeme napríklad volebné stratégie alebo stratégie presadzovania politík. V minulosti sme tiež pripravovali komunikačné stratégiu, či konzultovali podanie na ústavný súd. V zásade sme pripravení riešiť akúkoľvek inú úlohu alebo problém.

Túto oblasť služieb od 1. júla 2018 poskytujeme pod značkou Restartup. Pre viac informácií o službách pozrite stránku Restartup.


Riešenie problémov

Riešime a pomáhame riešiť očakávané aj nečakané problémy. Môže ísť napríklad o vnútro-organizačný konflikt, negatívnu mediálnu smršť či inú krízovú situáciu, z ktorej sa potrebujete čo najskôr dostať s čo najmenšími škodami.


Stratégie

Niektoré strany a kandidáti si vypracujú vlastnú volebnú stratégiu. V takom prípade si ju naštudujeme a poskytneme k nej spätnú väzbu a navrhneme zmeny a vylepšenia. Expertný názor podložený dátami alebo vedeckými poznatkami môže stratégiu vylepšiť a učiniť ju lepšou a efektívnejšou.

Konzultujeme samozrejme aj nevolebné kampane. Môže ísť napr. o stratégiu na presadenie tém a opatrení na komunálnej úrovni.


Návrhy právnych predpisov

Vytvárame, spolupracujeme alebo konzultujeme tvorbu vnútro-organizačných predpisov (napríklad stanov). Ďalej konzultujeme tvorbu právnych predpisov týkajúcich sa volieb alebo organizácie politických strán. Zameriavame sa napríklad na to, či plánovaná zmena volebného zákona povedie k naplneniu stanoveného cieľa reformy, alebo či zmena nebude v rozpore s medzinárodnými záväzkami.

V minulosti sme na blogu poukázali napríklad na to, že určenie volebných obvodov v Bratislavskom samosprávnom kraji je v rozpore s medzinárodnými štandardami.


Podania na súd

Podania na súd vo volebných veciach spravidla spracovávajú právnici, a preto sú z formálno-právneho hľadiska bezproblémové. Z vlastnej skúsenosti ale vieme, že veľa volebných sťažností má nedostatky v ich obsahovej stránke. Konania vo volebných veciach nie sú úplne štandardné konania, a preto je nevyhnutné, aby už samotný návrh bol argumentačne a dôkazne presvedčivý a mal šancu na úspech. Na to sú potrebné znalosti z oblasti volebných systémov, organizácie volieb, ale tiež znalosť medzinárodných štandardov kladených na voľby, či domácu a zahraničnú judikatúru.


Školenia a tréningy

Politické strany nie sú vždy schopné si vo vlastnej réžii vyškoliť všetkých kandidátov napríklad o tom, ako majú vo voľbách postupovať, aké kampaňové stratégie majú zvoliť, či a ako komunikovať s médiami. Nechať kandidátov nevyškolených a nepripravených môže mať pre stranu negatívne dopady. My, v spolupráci s ďalšími odborníkmi, vieme zabezpečiť školenia kanditátov aj v teréne. Školenia samozrejme prispôsobíme potrebám klienta a špecifikám volieb.