Hoci sa marketingový nástroj, ktorý nazývame targeting stal už bežnou súčasťou politických a volebných kampaní, geografické cielenie rôznych foriem kampaní nie je v našich končinách ešte príliš rozvinuté. Pritom z dostupných dát vieme, že volebné správanie je v priestore rozložené nerovnomerne. To isté platí aj o rozložení rozličných socio-ekonomických skupín obyvateľstva.

kosice

Geotargeting k cieleniu kampaní pridáva aj priestorový – geografický aspekt. Z geografického hľadiska je možné cieliť politické kampane na troch úrovniach. Na úrovní okresov, na úrovní miest a obcí a na úrovní ulíc a domov. Najpresnejšie je cielenie na úrovni ulíc a domov. V stredne veľkých až veľkých mestách umožňuje s veľkou presnosťou zameriavať outdoorové, letákové či kontaktné kampane. Takéto cielenie komunikovaného obsahu kampane umožňuje jeho väčšiu diferenciáciu v rámci rôznych voličských segmentov. Inak povedané, letáky možno rozdeliť na tie, ktoré budú doručené do schránok verným voličom, ktorých strana potrebuje utvrdiť a na tie, ktoré pôjdu do schránok nerozhodnutých voličov. A tých je nutné presvedčiť. Presnejšie cielenie kampaní nielenže vedie k lepším výsledkom, ale umožňuje tiež šetrenie finančnými prostriedkami.

Volebné kampane sú taktiež náročné na ľudský kapitál a čas. Z tohto dôvodu je vhodné posielať ľudský kapitál (kandidáti, brigádnici, dobrovoľníci, …) na miesta, na ktoré sa to najviac vyplatí. Pre kontaktné kampane možno identifikovať prirodzené spádové oblasti (pošty, polikliniky, nákupné centrá, zastávky, kostoly, …), v ktorých sa koncentruje konkrétny voličský segment. Pre door to door kampane je zase možné vygenerovať interaktívne mapy, ktoré môžu dobrovoľníci využívať vďaka smartfónom. Pre doručovanie letákov, volebných novín a listov je možnosť vygenerovania zoznamu adries rôznych voličských segmentov.

Vzhľadom na skutočnosť, že takmer všetky outdoorové reklamné nosiče (billboardy, citylighty, horizonty, plagáty, …) majú zadefinovanú svoju geografickú polohu, geotargeting umožňuje ich nákup podľa potrieb segmentácie. Pri tom sa, samozrejme, počíta aj s dynamikou obyvateľstva – teda s presunmi voličov za prácou, na nákupy, či do centrálnych oblastí mesta.

Najčastejším výstupom pri priestorových analýzach je mapa, v ktorej sú vyznačené jednotlivé domy s konkrétnymi adresami a údajmi o pravdepodobnosti voľby určitej strany. V mape je tiež možné vyznačiť spádové oblasti (pošty, nákupné centrá, kostoly, zastávky, …), príp. iné špecifické miesta (napríklad domov dôchodcov). Ďalej možno vyznačiť oblasti so stabilnou volebnou podporou určitého politického subjektu. Nižšie je možné nahliadnuť do takejto vzorovej mapy. Ide o oblasť Košice – Sever, na ktorej je vykreslená pravdepodobnosť voľby SaS a jemne fialovou farbou územie stabilnej volebnej podpory SaS.

V súčasnosti sme schopní takto spracovať ktorékoľvek mesto na Slovensku a v Českej republike. Obsah mapy vieme prispôsobiť požiadavkám a potrebám klienta.

V prípade záujmu o ďalšie informácie nás neváhajte nezáväzne kontaktovať na info@politicalconsulting.sk alebo +421 902 101 781.