Analyzujeme a mapujeme

Jednou zo základných činností, ktorým sa venujeme, je kvantitatívna analýza. Uplatňujeme pri tom tradičné, ako aj moderné pokročilé štatistické metódy a nástroje. Sledujeme vývoj v spoločensko-vednom výskume a nové poznatky sa snažíme aplikovať do praxe. Dôležitou súčasťou našej analytickej činnosti,

Pomáhame s voľbami

Druhou veľkou oblasťou, ktorej sa venujeme sú voľby. Poskytujeme expertné služby, ktoré sa týkajú administratívnej prípravy na voľby, cez volebnú kampaň, až po povolebnú analýzu. Túto oblasť služieb od 1. júla 2018 poskytujeme pod značkou Restartup. Pre viac informácií o

Konzultujeme

Venujeme sa tiež konzultačnej činnosti, ktorá súvisí s voľbami a politikou. Konzultujeme napríklad volebné stratégie alebo stratégie presadzovania politík. V minulosti sme tiež pripravovali komunikačné stratégiu, či konzultovali podanie na ústavný súd. V zásade sme pripravení riešiť akúkoľvek inú úlohu